Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Số kí hiệu Lĩnh vực VHXH
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận "một cửa" UBND cấp xã 
Cách thức thực hiện - Trực tiếp
- Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục  
Kết quả thực hiện Nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.
Hồ sơ gồm:
Văn bản thông báo tổ chức lễ hội gồm những nội dung:
(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trư
 
Mẫu số 01: Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
……, ngày      tháng      năm 20..
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA
THI ĐUA XÂY DỰNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA
NĂM….
 
Kính gửi:………………………………….
 
Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;
Hộ gia đình:…………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………..
Đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm…
Đề nghị thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố) theo dõi quá trình phấn đấu của hộ gia đình: …. ……..trong năm…/.
 
TM. KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
CHỦ HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP
Về việc xét, đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa
Thời gian: ………… giờ ………. phút, ngày ....tháng ....năm …………
Địa điểm: …………………………………………………………………………..
Khu dân cư ….. tiến hành họp xét, đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã... công nhận cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng Gia đình văn hóa năm...
Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………………………………………….
Thư ký cuộc họp: ………………………………………………………………………………….
Các thành viên tham dự (vắng…………………….), gồm:
1. ………………………………………Chức vụ:………………………………………………....,
2. ………………………………………Chức vụ:………………………………………………….,
3. ………………………………………Chức vụ:…………………………………………………..
Sau khi nghe Trưởng khu dân cư quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ Gia đình đề nghị khen thưởng; các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí %, đề nghị Trưởng khu dân cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận cho các hộ gia đình có tên sau:
STT Tên hộ gia đình
   
   
Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm
 
THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Yêu cầu điều kiện:
Không có thông tin   
Căn cứ pháp lý:
110/2018/NĐ-CP Nghị định số 110/2018/NĐ-CP 29-08-2018

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây