Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Số kí hiệu Lĩnh vực VHXH
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ 1 trong các hình thức sau:
1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp xã
2. Nộp qua đường Bưu chính
3. Nộp trực tuyến (Thủ tục ở mức độ 3, 4) theo Link https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu M03.docx
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời.
Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Hồ sơ gồm:
Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
 
 
Chi tiết mẫu đơn M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện
CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
…………1…………….
________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
Số: ………/TB-TV … …, ngày… … tháng…… năm ……
 
 
THÔNG BÁO
Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3
_______________________________
 
Kính gửi: ………………4………………..………….
 
……………..5……………………..…. trân trọng thông báo:
Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................
Địa chỉ:  ........................................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số......................6/ Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................
sẽ chấm dứt hoạt động từ  ngày……tháng…… năm…..
Lý do chấm dứt hoạt động:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hồ sơ kèm theo:
1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.
2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);
3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.
Theo quy định của Luật Thư viện, ............5.............. trân trọng thông báo./.
  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
 
 
 
_________________________________________
1 Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.
2 Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.
3 Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.
4 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.
5 Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.
6 Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.
7 Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt N
 
Yêu cầu điều kiện:
Không yêu cầu
Căn cứ pháp lý:
46/2019/QH14 Luật 46/2019/QH14 21-11-2019  
93/2020/NĐ-CP Nghị định 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020  
01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22-05-2020  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây