Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Số kí hiệu Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện Hòa giải viên.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục  
Kết quả thực hiện Quyết định thanh toán hoặc văn bản trả lời.
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.
Bước 2: Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị thanh toán thù lao của HGV có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của HGV; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải.
- Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết
 
Mẫu số 08
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…, ngày … tháng … năm….
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc thôi làm hòa giải viên
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
……………………………………………………………………………………
Căn cứ đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải:..............................................................
.................................................................................................................................
về việc thôi làm hòa giải viên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………………………..xem xét, quyết định thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà):................................................................
địa chỉ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
Lý do thôi làm hòa giải viên:..................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
TRƯỞNG THÔN/
TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
Mẫu số 09
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
.…, ngày … tháng … năm….
BÁO CÁO
Về việc thôi làm hòa giải viên
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
……………………………………………………………………………………
Ngày……..tháng……năm…….., tổ trưởng tổ hòa giải:........................................
.................................................................................................................................
đề nghị thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà): ...................................................
địa chỉ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
với lý do:..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Ý kiến của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn...........................................
............................................................................................. .xem xét, quyết định.
 TRƯỞNG THÔN/
TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Yêu cầu điều kiện:
(Quy định tại Nghị định số 15/2014/NĐ-CP):
- Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại Điều 23 của Luật hòa giải ở cơ sở;
- Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở.
Căn cứ pháp lý:
- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013;
- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây