Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ.

Số kí hiệu Lĩnh vực Lao động TB&XH
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động-TBXH
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu số 12 MLS.docx
  2. 11 - MLS.docx
Kết quả thực hiện Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS)
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS)

Mẫu số 11-MLS
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1 ……..…….
Họ và tên: ……………………….…….. Năm sinh ……………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp
Quan hệ với liệt sĩ: …………………………………………………………………..
Tôi xin trình bày như sau:
Liệt sĩ: …………………………………….. Năm sinh ………………………………
Nguyên quán: xã ……………. huyện ……………………… tỉnh …………………
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày …..… tháng ………. năm …………
Hy sinh ngày ………. tháng ………. năm ……….. tại ……………………………
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ………..…….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số …….…. ngày ………... tháng …..... năm …..
Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện ………………. tỉnh ……………….. cung cấp.
Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.
Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ………………….……….
Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ……………………………
Đi cùng tôi có.... người:
Họ và tên người thứ 1: ………………………………….. Năm sinh ………………..
Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp …………………
Họ và tên người thứ 2: ………………………………….. Năm sinh ………………..
Số CMTND ……….…..….. Ngày cấp …………………. Nơi cấp ………………….
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………….…….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.
Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động – TB và XH
…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày ... .tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống
Mẫu số 12-MLS
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ
 
Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1 ……….
Họ và tên: ………………………………….. Năm sinh ……………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..
Số CMTND …………… Ngày cấp ……………… Nơi cấp………………………..
Quan hệ với liệt sĩ: …………………………………………………………………..
Tôi xin trình bày như sau:
Liệt sĩ: ………………………………..….. Năm sinh ………………………
Nguyên quán: xã ………………. huyện ……………………… tỉnh ………………
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày …….… tháng ………. năm …………..
Hy sinh ngày ………. tháng …. năm ..……. tại ………………………..…………..
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………..
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm …..
Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………….. huyện …………. tỉnh …………….. cung cấp.
Tôi được biết phần mộ liệt sĩ hiện an táng tại nghĩa trang xã ……..…. huyện …….…… tỉnh ……….. Vị trí mộ liệt sĩ số…....... hàng mộ liệt sĩ …..…... ở lô mộ liệt sĩ số ..……… Nguyện vọng của gia đình tôi di chuyển hài cốt liệt sĩ …………… về an táng tại nghĩa trang …………………….
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội …………. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về di chuyển hài cốt liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội./.
 
 
…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày .... tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Mẫu số 11-MLS
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội1 ……….
Họ và tên: …………………………….. Năm sinh ……………………………
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………
Số CMTND ……………… Ngày cấp …………………… Nơi cấp…………
Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………
Tôi xin trình bày như sau:
Liệt sĩ: …………………………………….. Năm sinh ………………………
Nguyên quán: xã ……………………. huyện ……………………… tỉnh ……
Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ……… tháng ………… năm.. ….
Hy sinh ngày ……………. tháng ……………. năm ……….. tại ……………
Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 …………………………………….
£ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số ……. ngày ….. tháng ..... năm …..
£ Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã …………….. huyện …………. tỉnh ………….. cung cấp.
£ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.
£ Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại …………….
£ Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại …………
Đi cùng tôi có.... người:
Họ và tên người thứ 1: ………………………………….. Năm sinh .…………..
Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp .………………
Họ và tên người thứ 2: ………………………………….. Năm sinh. .……………..
Số CMTND ………….. Ngày cấp ………………………. Nơi cấp ……………….
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.
Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
…., ngày .... tháng .... năm ....
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
…., ngày ... .tháng .... năm ....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Ghi chú:
1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ
2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống
Yêu cầu điều kiện:
Không
Căn cứ pháp lý:
31/2013/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 09-04-2013 Chính phủ
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC - Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ 03-06-2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây