Thủ tục công nhận hòa giải viên.

Thủ tục công nhận hòa giải viên.

Số kí hiệu Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã/phường
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp xã                 
Cách thức thực hiện Không quy định
Đối tượng thực hiện - Cá nhân 
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu số 01.docx
  2. Mẫu số 02.docx
  3. Mẫu số 03.docx
  4. Mẫu số 06.doc
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận hòa giải viên.
 
Trình tự thực hiện:
- Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 8 của Luật hòa giải ở cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên kèm theo biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị công nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;
- Trường hợp số người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người được đề nghị công nhận, trong đó bao gồm những người có số phiếu bằng nhau gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.
Hồ sơ gồm:
- Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN) - Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai; Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín; Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu bầu đến hộ gia đình). 
 
Mẫu số 01
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                ---------------
 
BIÊN BẢN
VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH
Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm……
Tại:...........................................................................................................................
Thôn/tổ dân phố;……………………………………………… tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):........................................................................................... - Tổ Trưởng
Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):........................................................................................... - Thành viên
đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên.
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố:..............................................
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: .................................................
Kết quả biểu quyết:
Stt Họ và tên Số người biểu quyết đồng ý Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN[1]

(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
Mẫu số 02
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  ---------------
 
BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH
Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm……
Tại:...........................................................................................................................
Thôn/tổ dân phố;……………………………………………tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai.
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):.......................................................................................... - Tổ Trưởng
Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ........................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: .............................................
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: .................................................
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả kiểm phiếu:
 
Stt Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp.
 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN[2]

(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
 
Mẫu số 03
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC BẦU HÒA GIẢI VIÊN
Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm……
Tại:...........................................................................................................................
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:
Ông (Bà):............................................................................................ - Tổ Trưởng
Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên
đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ…………. 
.................................................................................................................................
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ............................................
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:
- Tổng số phiếu thu về:
- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Kết quả kiểm phiếu:
Stt Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm………..
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp kiểm phiếu
 
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH
CHỨNG KIẾN[3]

(Ký và ghi rõ họ tên)
TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
Mẫu số 06
Xã, phường, thị trấn:
………………………….
Thôn, tổ dân phố:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…, ngày … tháng … năm….
DANH SÁCH
Đề nghị công nhận hòa giải viên
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………
Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố………………………………………..đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…………………..xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên đối với các ông (bà) có tên sau đây:
  Stt Họ và tên Địa chỉ Tỷ lệ % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    
TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
             
 
Yêu cầu điều kiện:
Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.
Căn cứ pháp lý:
 
[1] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 
[2] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 
[3] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây