Thủ thục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện

Thủ thục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện

Số kí hiệu Lĩnh vực VHXH
Ngày ban hành 06/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ 1 trong các hình thức sau:
1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận một cửa cấp xã
2. Nộp qua đường Bưu chính
3. Nộp trực tuyến (Thủ tục ở mức độ 3, 4) theo Link https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu M02.docx
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Hồ sơ gồm:
Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện theo Mẫu M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
 
 
 
Chi tiết mẫu đơn M02. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện
CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
.........1........
__________________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________
 
………….., ngày…… tháng……. năm …….
 
THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN
 
Kính gửi: …………………………2………………………………
 
Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, …………1……………. đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:
1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện: . ....................................................................................................
- Địa chỉ: .................................................................................................................
- Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................ của …......................................................................................................................
(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)
b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).
2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:
a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................
Tên tiếng nước ngoài (nếu có):  .......................................................................
Tên viết tắt (nếu có):  .......................................................................................
Địa chỉ:………………………………………………………………………….
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..
E-mail (nếu có):…………………………….     Website (nếu có):………………….
Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....
b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….
c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:
  • Tổng số bản sách:  ………………….………………………….………….
  • Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…
  • Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………
  • Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….
(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)
  1.  Diện tích thư viện:  …………………………m2
   Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:…………… m2
đ) Thông tin nhân sự của thư viện
  • Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:
+ Họ và tên: ………………………………………………………………
+ Số điện thoại: ………………….…      E-mail:……………………………
- Tổng số người làm công tác thư viện:
e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..
3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách
Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................
sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..
Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1............................ trân trọng thông báo đến ………………2…………………………../.
 
                                                                                     CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
                                                                                             THÀNH LẬP THƯ VIỆN
                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
1 Tên cơ quan thành lập thư viện.
2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.
3 Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
4 Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.
5 Đối với thư viện công lập.
Yêu cầu điều kiện:
Không yêu cầu
Căn cứ pháp lý:
46/2019/QH14 Luật 46/2019/QH14 21-11-2019  
93/2020/NĐ-CP Nghị định 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020  
01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22-05-2020  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây