Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Số kí hiệu Lĩnh vực Nông nghiệp
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Thời hạn giải quyết 15 Ngày làm việc
Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục I (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5).docx
  2. Phụ lục II (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6).docx
  3. Mẫu số 6 PCTT (1).docx
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Hồ sơ gồm:
 
Phụ lục I
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)
Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai vàTìm kiếm cứu nạn xã, phường…..... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường .….. (đối với dịch bệnh).
 
Tôi tên là: ………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau:
Đợt thiên tai/dịch bệnh: …………………………………………………………
1. Đối tượng: ……………………………………………………………………
Thời điểm gieo, trồng: …………………………………………………………..
Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha.
Vị trí đất gieo, trồng: ……………………………………………………………
Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………………ha
Thiệt hại trên 70% là: ……………………………….ha
2. Đối tượng: …………………………………………………………………….
Thời điểm gieo, trồng: …………………………………………………………..
Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha.
Vị trí đất gieo, trồng: …………………………………………………………….
Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………………ha
Thiệt hại trên 70% là: ……………………………….ha
Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………………………..
Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
 XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN 
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)
………,ngày ….. tháng ….. năm 20………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục II
Mẫu số 1
ỦY BAN NHÂN DÂN …………….
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
(Từ ngày…..tháng...năm…. đến ngày....tháng …năm …..)
STT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) TỔNG HP THIT HẠI KINH PHÍ HỖ TRỢ
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) Trong đó
Lúa
thuần
(ha)
Mạ
lúa
thuần
(ha)
Lúa lai
(ha)
Mạ lúa lai (ha) Ngô và rau màu (ha) Cây công nghiệp (ha) Cây ăn quả lâu năm (ha) Lúa thuần (ha) Mạ lúa    thuần (ha) Lúa lai (ha) Mạ lúa lai
(ha)
Ngô và rau màu (ha) Cây công nghiệp (ha) Cây ăn quả lâu năm (ha) NS TW hỗ trợ (tr.đ) NSĐP đảm bảo (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  TỔNG SỐ                                        
1 ………                                        
2 ………                                        
3 ………                                        
  THEO ĐỊA PHƯƠNG)                                        
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
 
  ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND………………
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mẫu số 2
ỦY BAN NHÂN DÂN ………………………
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP
ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày…..tháng…..năm…… đến ngày…..tháng…..năm……)
STT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) TỔNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ HỖ TR
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) Trong đó
Diện tích cây rừng (ha) Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha) Diện tích vườn giống, rừng giống (ha) Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha) Diện tích cây rừng (ha) Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha) Diện tích vườn giống, rừng giống(ha) Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha) NSTW hỗ trợ (tr.đ) NSĐP đảm bảo (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  TỔNG SỐ                            
1 ………                            
2 ………                            
3 ………                            
  (CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)                            
                               
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
   ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND…………..
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mẫu số 3
ỦY BAN NHÂN DÂN …………………..
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN 
ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày…..tháng…..năm…… đến ngày…..tháng…..năm……)
TT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) TỔNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ
HỖ TRỢ GIỐNG
Tổng giá trị (thiệt hại (tr.đ) Thiệt hại hơn 70% Thiệt hại từ 30 - 70% Tổng NS NN  hỗ trợ (tr.đ) NS TW  hỗ   trợ (tr.đ) NS ĐP đảm bảo (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS TW quy ra tiền (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS ĐP quy ra tiền (tr.đ)
Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha) Diện tích nuôi cá truyền thống cá bản địa (ha) Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh (ha) Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha) Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha) Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3) Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha) Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha) Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3) Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (ha) Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha) Diện tích nuôi cá truyền thống, cá bản địa (ha) Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh (ha) Diện tích nuôi nhuyễn thể  (ha) Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha) Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3) Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha) Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha) Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3) Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  TỔNG SỐ                                                        
1 ……                                                        
2 ……                                                        
3 ……                                                        
  THEO   ĐỊA PHƯƠNG                                                        
                                                           
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
  ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND………….
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mẫu số 4
ỦY BAN NHÂN DÂN ………………….
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CHĂN NUÔI
ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

(Từ ngày.... tháng.... năm ……. đến ngày ….. tháng.... năm....)
STT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) TNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ H TR
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) Gia cầm đến 28 ngày tuổi (con) Gia cầm trên 28 ngày tuổi (con) Lợn đến 28 ngày tuổi (con) Lợn trên 28 ngày tuổi (con) Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi (con) Bò sữa trên 6 tháng tuổi (con) Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi (con) Trâu, bò thịt, ngựa trên 6 tháng tuổi (con) Hươu, cừu, dê (con) Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) NSTW hỗ trợ (tr.đ) NSĐP đảm bảo (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền (tr.đ) Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền (tr.đ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  TNG S                              
1 ………….                              
2 ………….                              
3 ………….                              
  (CHI TIT THEO ĐA PHƯƠNG)                            
                               
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
   ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND …………..
(Ký tên đóng dấu)
 

Mẫu số 5
ỦY BAN NHÂN DÂN ………………………
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN)
HỖ TRỢ SẢN XUẤT MUỐI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI DỊCH BỆNH
(Từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....)
STT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) TNG HỢP THIỆT HẠI KINH PHÍ H TRỢ
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%
(ha)
Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ 30% - 70%
(ha)
Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) Trong đó
NSTW hỗ trợ (tr.đ) NSĐP đảm bảo (tr.đ)
1 2 3 4 5 6 7 8
  TNG SỐ            
1 …………………            
2 …………………            
3 …………………            
  (CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)            
               
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
   ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND …………..
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mẫu số 6
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ 
ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)
Đơn vị: Triệu đồng
STT Địa phương (tỉnh, huyện, xã) Tổng số tiền hỗ trợ Trong đó:
Giống cây trồng Lâm nghiệp Ging thủy, hải sản Giống vật nuôi Sản xuất muối Ghi chú
Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ, ngày, tháng, năm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  TNG SỐ                
1 …………………                
2 …………………                
3 …………………                
  (CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)              
Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.
 
  ….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Chủ tịch UBND …………..
(Ký tên đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BẢN KÊ KHAI
Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường …………………..
Họ, tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………...
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………
Số điện thoại ………………., Fax ………..Email (nếu có):.................................
Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:
TT Đối tượng nuôi Địa điểm Diện tích nuôi (m2) Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản) Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con) Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm) Sản lượng d kiến Ghi chú
1                
2                
..                
Những vấn đề khác:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.
………, ngày ……. tháng ……. năm………
Xác nhận của UBND xã/phường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………, ngày ……. tháng ……. năm……
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du nếu có)
 
…………, ngày ……. tháng ……. năm ………
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)
 
Yêu cầu điều kiện:
- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. - Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). - Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. - Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 09-01-2017 Chính phủ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây